Viện Chiến Lược Việt Nam Nói Gì Về Tình Hình Biển Đông và Quan Hệ Việt-Trung-Mỹ !

Viện Chiến Lược Việt Nam Nói Gì Về Tình Hình Biển Đông và Quan Hệ Việt-Trung-Mỹ !
☛Đăng kí kênh thứ 2 của tôi: vipluss.info/border/vbOOekFf6sckraNWtkycEQvideos
☛ Facebook của tôi: m. phung.tonggia?ref=bookmarks
☛Tham gia nhóm Facebook:
groups/2483102698395107/
Mong mọi người hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi nhiều video hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ!
------------------------------------------
#cuongletv

NHẬN XÉT

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia ChapuisTháng trước

  ​ ​@ _Ban co biêt VC và viêt gian da làm gi cho dân viêt : 1) Nhung nguoi vuot biên di tim tu do, dân chu da bi ham hiêp, cuop boc và giêt chêt boi hai tac, phai o tâp trung ty nan tai dao nhiêu nam dài, hoac bi VC câm tù, tra tân..... 2) dân viêt phai an BOBO, voi vài ky gao môt thang, rau luôc, nuoc tuong, chao dê sông qua 30 nam dài hoac phai sông nho vào tiên tro câp cua nguoi thân o nuoc ngoài. 3) VC cuop dât, ham hiêp, dàn ap rât tàn bao voi nguoi viêt, VC con tham nhung tài san quôc gia, tô chuc buôn lâu, co bac, di diêm, ban nô lê, mua quôc tich nuoc ngoài..... 4) Nhung khu phô hiên dai duoc xây dung boi su rua tiên cua bon VC tham nhung và bon Viêt gian tay sai cua TC (Dât dai cuop cua dân). 5) Lanh thô và biên dao cua VN da bi bon VC ban cho TC tu lâu (Dao Gac ma voi 64 thang VC ngu bi TC ban banh thây). 6) VC công da ban cho TC 3 dac khu kinh tê Bac, Trung Nam trong 99 nam bât châp su chông dôi cua nhân dân. 7) VC da danh mât chu quyên dât nuoc VN, tât ca nhung công trinh xây dung lon cua VN dêu phai giao cho nhà thâu và nguoi lao dông TC (Dân viêt thât nghiêp, doi méo mo). 8) ô nhiêm môi truong, lung luc tai VN là do bon VC da cho xây dung nhiêu công trinh vô it dê tham nhung và pha hoai môi sinh (pha rung buà bai). 9) Nên giao duc, nghê thuât, phim anh, thông tin VN da bi bon VC "Hèn voi giac mà ac voi dân" làm thành môt co so nhôi so, tyuên truyên cho dê chê CS. 10) Hàng ngàn nhà dâu tranh vi tu do, dân chu bi tù dày, tra tân, ham hiêp và giêt chêt hoac dem trao dôi chinh tri kiêm DOLA 11) @ Vu an 39 nguoi viêt chêt công trong xe dong lanh dê vuot biên sang Anh quôc dê kiêm sông 12) @ Vu an Dông Tâm 13) Viêt gian danh tan VC (thanh trung nôi bô) _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê (sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Trang Chau
  Trang ChauTháng trước

  Vậy nước mình có đang chuẩn bị chiến tranh không ad?

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia ChapuisTháng trước

  _VN da 80 nam tù dày CS, sau dây là nhung ly do và bang chung cu thê dê chung minh VN không co hoà binh và dân viêt không co cuôc sông âm no và tu do _Viêt nam không co hoà binh vi nhung cuôc chiên tranh cuc bô và môt cuôc chiên tranh toàn diên trên kinh tê voi TC A)Chiên tranh cuc bô 1) Ai nam quan bi TC thâu tom 2) Dao Gac ma, 64 thang VC bi TC ban banh thây vi tin Dang CSVN và tên trùm VC ban nuoc hai dân Le Duc Anh 3) Biên, Dao hoàng sa, truong sa dêu bi TC và bon viêt gian kiêm soat (Tài san và tinh mang cua dân chày VN bi TC tàn pha nghiêm trong) 4) Bô chinh tri, bô quôc phong, bô CA tràn dây bon Viêt gian và TC vipluss.info/losk/oqV-bIuTg5icgKk/video.html B) Chiên tranh kinh tê 1) Kinh tê VN bi lê thuôc toàn diên vào TC, nhung công trinh xây dung lon, nho, khai thac tài nguyên cua VN dêu do nhà thâu TC thâu tom (Boxit tây nguyên, duong sac Hà dông..) 2) Nhung khu phô hiên dai duoc xây dung tai Sài gon, Hà nôi, Dà nang...... boi su cuop dât, rua tiên cua bon TC, VC và viêt gian (tiên tham nhung, buôn laû, buôn nguoi, bài bac..) 3) Dac khu kinh tê Bac, Trung , Nam VC da ban cho TC trong 99 nam chông lai su bât dông cua toàn dân VN 4) Dich COVID và nguoi di dân cua TC làm anh huong lon dên nghành du lich, an uông, giai tri tai VN và Thê gioi, voi gân 400.000 nguoi di hop tac lao dông và sinh viên du hoc phai quay lai VN dê sinh sông là môt ganh nang lon cho dât nuoc VN. _Dân viêt không yên ôn, không huong loi và không co cuôc sông âm no 1) Dân viêt biêu tinh doi hoi quyên loi bi dàn ap da man, 2) Nhung nhà dâu tranh yêu nuoc, bi tù tôi dài han, tra tân, giêt chêt hoac dem trao dôi chinh tri kiêm DOLA 3) Nan lu luc, ô nhiêm lan tràn tai VN 4) Nan thât mùa vi thiêu nuoc tai dông bang sông cuu long 5) Xi nghiêp tu nhân bi pha san vi COVID, nguoi thât nghiêp không co su tro giup cua bon VC dôc tài và tham nhung 6) Dich COVID cua TC và nguoi tàu di cu lan tràn tai VN làm cho cuôc sông dân viêt bât ôn 7) Tiên luong lao dông thâp, gio lao dông qua dài trong ngày, gây anh huong sâu dên suc khoe cua công nhân, nông dân (VC không quan tâm)

 • Các Trương văn
  Các Trương vănTháng trước

  Tay cầm micro tay chỉ bản đồ nói và chỉ trực tiếp cho ai chưa rành đường biểu diễn trên biển rõ hơn Thầy ơi!!! Hihi, Trung Quốc vừa đấm vừa xoa có phải không Thầy?

 • Các Trương văn
  Các Trương vănTháng trước

  Quân đội Trung Quốc nhát như cáy mà bày đặt phòng thủ mấy vành đai,

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia ChapuisTháng trước

  _Thang Nguyên phu Trong cung dông bon VC, da ban nuoc cho TC tu lâu. Trong lu muôn ha thang Nguyên tân Dung và dông bon, chi co cach duy nhât là giao nôp hô so mât cua VC cho TC, dê TC tiên viêc ha thu nhung dông chi cua no và duoc ngôi môt dich hai ghê "Bi thu dang + Chu tich nuoc", thang Trong lu qua gia, bât luc, bât tài, nhung tham quyên; Trong lu, dong ho và bè dang cua no se dên tôi truoc dân tôc VN môt ngày không xa. Bang chung lich su, VN mât chu quyên : 1_ Biên gioi VN không duoc dong cua vào mua dich COVID-19 VU HAN khi chua duoc lênh cua thang TC, Tâp cân Binh, VN mât chu quyên rôi. 2 _ Bon Công an TC o khap noi trong bô Công an, bô chinh tri, bô quôc phong cua VC, hon nua thang Tô Lâm là môt tay sai ban nuoc da giêt chêt dông dang cua minh là Cu Kinh tai Dông Tâm, cuu chu tich nuoc Trân dai Quang và sang Duc bât hop phap dê “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh dê dành vi tri Trùm CA ban nuoc hai dân. 3 _Tât ca nhung công trinh xây dung lon hoac khai thac tài nguyên quôc gia, diêu phai giao nôp cho nhà thâu TC. 4 _ Nhung vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam phai giao cho TC trong 99 nam, không diêu kiên, dê cho TC thành lâp luc luong quân dôi tai 3 vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam dê tiên viêc dàn ap dân viêt yêu nuoc tu moi ngo ngach. 5 _ Trao dôi hàng hoa giua VN / TQ, tham thung ngân sach (lê thuôc kinh tê, hàng hoa bi em gia). 6 _ Biên gioi và hai dao cua VN, TC thâu tom, dàn ap, giêt hai dân chài hon 10 nam nay, mà VC không dam kiên và không bao vê dân VN, nhu vân lanh luong tu tiên thuê lây cua dân (VC hèn voi giac mà ac voi dân). 7 _ Nhung nguoi VN yêu nuoc chông TC dêu bi tu tôi dài han, tra tân da man rôi dem trao dôi chinh tri. Dân viêt bi bich mat, bich tai, khoa hong, troi tay, nhu ke mu di trong bong tôi, bât tài, bât luc. Hon nua, VC con dê cho bô chinh tri và luc luong quân dôi cua TC dong tai 3 vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam dê tiên viêc dàn ap dân viêt yêu nuoc tu moi ngo ngach.

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia ChapuisTháng trước

  _Ky sinh trung Viêt gian danh tan ky sinh trung VC (Trong lu, Tô Lâm, Phuc xao và dông bon viêt gian da ban nuoc VN cho TC). _Ngày tàn cua nhung tên bao chua VC vô tâm, khac mau dân tôc "Hèn voi giac mà ac voi dân" Thang Nguyên phu Trong (viêt gian), Nguyên tân Dung (VC tàn ac) dêu thân bai, danh liêt. Nguyên tân Dung bi cach chuc, vê vuon làm nguoi tu tê, thang Trân dai Quang (VC bi dâu dôc chêt) Nguyên duc Chung (VC) bi tu tôi dê lai "Trong lu" chiu canh doa dày. _Trong lu thân tàn ma dai sau khi dên Tiên giang so gay Nguyên tân Dung không thành, phai tro vê Hà nôi sông doi thuc vât, an và uông tu nhung chât thai cua chinh minh, thinh thoang lên TV làm hê, phai chiu tiêm thuôc tang luc, dê co thê chiu dung duoc vài phuc trong nhung buôi diên thuyêt trông rông và nhac nheo cua chinh minh; sau do, phai quay lai nam giuong tiêp tuc an và uông chât thai cua chinh minh.

 • Tuan Nguyen
  Tuan NguyenTháng trước

  W ok luan

 • N P
  N PTháng trước

  Chú nói hay quá. Mong nhiều người nghe DC để hiểu thêm

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  Tháng trước

  _VN da 80 nam tù dày CS, sau dây là nhung ly do và bang chung cu thê dê chung minh VN không co hoà binh và dân viêt không co cuôc sông âm no và tu do _Viêt nam không co hoà binh vi nhung cuôc chiên tranh cuc bô và môt cuôc chiên tranh toàn diên trên kinh tê voi TC A)Chiên tranh cuc bô 1) Ai nam quan bi TC thâu tom 2) Dao Gac ma, 64 thang VC bi TC ban banh thây vi tin Dang CSVN và tên trùm VC ban nuoc hai dân Le Duc Anh 3) Biên, Dao hoàng sa, truong sa dêu bi TC và bon viêt gian kiêm soat (Tài san và tinh mang cua dân chày VN bi TC tàn pha nghiêm trong) 4) Bô chinh tri, bô quôc phong, bô CA tràn dây bon Viêt gian và TC vipluss.info/losk/oqV-bIuTg5icgKk/video.html B) Chiên tranh kinh tê 1) Kinh tê VN bi lê thuôc toàn diên vào TC, nhung công trinh xây dung lon, nho, khai thac tài nguyên cua VN dêu do nhà thâu TC thâu tom (Boxit tây nguyên, duong sac Hà dông..) 2) Nhung khu phô hiên dai duoc xây dung tai Sài gon, Hà nôi, Dà nang...... boi su cuop dât, rua tiên cua bon TC, VC và viêt gian (tiên tham nhung, buôn laû, buôn nguoi, bài bac..) 3) Dac khu kinh tê Bac, Trung , Nam VC da ban cho TC trong 99 nam chông lai su bât dông cua toàn dân VN 4) Dich COVID và nguoi di dân cua TC làm anh huong lon dên nghành du lich, an uông, giai tri tai VN và Thê gioi, voi gân 400.000 nguoi di hop tac lao dông và sinh viên du hoc phai quay lai VN dê sinh sông là môt ganh nang lon cho dât nuoc VN. _Dân viêt không yên ôn, không huong loi và không co cuôc sông âm no 1) Dân viêt biêu tinh doi hoi quyên loi bi dàn ap da man, 2) Nhung nhà dâu tranh yêu nuoc, bi tù tôi dài han, tra tân, giêt chêt hoac dem trao dôi chinh tri kiêm DOLA 3) Nan lu luc, ô nhiêm lan tràn tai VN 4) Nan thât mùa vi thiêu nuoc tai dông bang sông cuu long 5) Xi nghiêp tu nhân bi pha san vi COVID, nguoi thât nghiêp không co su tro giup cua bon VC dôc tài và tham nhung 6) Dich COVID cua TC và nguoi tàu di cu lan tràn tai VN làm cho cuôc sông dân viêt bât ôn 7) Tiên luong lao dông thâp, gio lao dông qua dài trong ngày, gây anh huong sâu dên suc khoe cua công nhân, nông dân (VC không quan tâm)

 • Van Xuan Pham
  Van Xuan Pham2 tháng trước

  Lạ nhỉ, trước sự bành trướng không ngừng của TQ, ta cứ Bình tĩnh và Bình thường. Một thằng cha vào phòng ngủ với vợ mình mà bảo ông chồng cứ bình tĩnh vì đó là chuyện bình thường.

 • Grisk Bing

  Grisk Bing

  Tháng trước

  Bạn chưa hiểu hết tình hình đâu

 • cuulong giang
  cuulong giang2 tháng trước

  QDND ta rất anh dủng và mưu trí : Chúng ta giết người không phân biệt đàn bà con nít, đốt nhà đặt mìn trong rạp hát, chon sống những người ũng hộ Mỹ Ngụy chứ khong chiu theo chế độ quốc doanh của Liên xô và Trung quốc vĩ đại .. Bọn chúng chữa thuơng cứu nguoi còn không kip lấy đâu ra sức đánh nhau. Xem trận 68 Mậu Thân ta chôn sống được biết bao người thì rõ, Việt Cộng muôn năm..

 • Anh Hoang
  Anh Hoang2 tháng trước

  đỉnh cao

 • Thịt Chó Thích
  Thịt Chó Thích2 tháng trước

  Cảm ơn bạn nhiều xác định bản đồ quân sự

 • Thịt Chó Thích
  Thịt Chó Thích2 tháng trước

  Nhìn chung năm nay Việt Nam covit ko còn đến bây giờ việc lây lan. Nhưng mọi người và GĐ cùng các CTY và các cảng biển cảng hàng không và các cửa khẩu ko được chủ quan như thủ tướng đưa ra các cuộc họp báo nhé

 • Thịt Chó Thích

  Thịt Chó Thích

  2 tháng trước

  Mọi người đeo khẩu trang tự phòng mình còn hơn chống các bạn ạ

 • Thịt Chó Thích
  Thịt Chó Thích2 tháng trước

  Việc này tôi hiểu bạn tới đây Nga có xác nhận vị trí này và mỹ đã có còn trung quốc mới có (nên nga và mỹ tán thành rồi còn trung quốc cần mình chỉ thông báo thôi

 • Thịt Chó Thích

  Thịt Chó Thích

  2 tháng trước

  Từ thời điểm pháp 1960 để lại và mỹ đang thực hiện bản đồ đấy khi đánh giải phóng năm 1975

 • Thịt Chó Thích
  Thịt Chó Thích2 tháng trước

  Vì đ/c nói đúng sự thật cảnh đất nước mình hiện nay nhưng tôi muốn nêu thêm ý nhỏ và mình cũng hơi khó cách giải quyết ( dòng tộc- có quyền và kế nhiệm sau ) đó là điều mình đang khó khăn nhất

 • Thịt Chó Thích
  Thịt Chó Thích2 tháng trước

  Tôi cảm thấy ₫/c nói chuyện đúng sự thật hiện nay đất nước mình về nhiệm vụ án ninh tổ quốc hiện nay

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  Tháng trước

  _VN da 80 nam tù dày CS, sau dây là nhung ly do và bang chung cu thê dê chung minh VN không co hoà binh và dân viêt không co cuôc sông âm no và tu do _Viêt nam không co hoà binh vi nhung cuôc chiên tranh cuc bô và môt cuôc chiên tranh toàn diên trên kinh tê voi TC A)Chiên tranh cuc bô 1) Ai nam quan bi TC thâu tom 2) Dao Gac ma, 64 thang VC bi TC ban banh thây vi tin Dang CSVN và tên trùm VC ban nuoc hai dân Le Duc Anh 3) Biên, Dao hoàng sa, truong sa dêu bi TC và bon viêt gian kiêm soat (Tài san và tinh mang cua dân chày VN bi TC tàn pha nghiêm trong) 4) Bô chinh tri, bô quôc phong, bô CA tràn dây bon Viêt gian và TC vipluss.info/losk/oqV-bIuTg5icgKk/video.html B) Chiên tranh kinh tê 1) Kinh tê VN bi lê thuôc toàn diên vào TC, nhung công trinh xây dung lon, nho, khai thac tài nguyên cua VN dêu do nhà thâu TC thâu tom (Boxit tây nguyên, duong sac Hà dông..) 2) Nhung khu phô hiên dai duoc xây dung tai Sài gon, Hà nôi, Dà nang...... boi su cuop dât, rua tiên cua bon TC, VC và viêt gian (tiên tham nhung, buôn laû, buôn nguoi, bài bac..) 3) Dac khu kinh tê Bac, Trung , Nam VC da ban cho TC trong 99 nam chông lai su bât dông cua toàn dân VN 4) Dich COVID và nguoi di dân cua TC làm anh huong lon dên nghành du lich, an uông, giai tri tai VN và Thê gioi, voi gân 400.000 nguoi di hop tac lao dông và sinh viên du hoc phai quay lai VN dê sinh sông là môt ganh nang lon cho dât nuoc VN. _Dân viêt không yên ôn, không huong loi và không co cuôc sông âm no 1) Dân viêt biêu tinh doi hoi quyên loi bi dàn ap da man, 2) Nhung nhà dâu tranh yêu nuoc, bi tù tôi dài han, tra tân, giêt chêt hoac dem trao dôi chinh tri kiêm DOLA 3) Nan lu luc, ô nhiêm lan tràn tai VN 4) Nan thât mùa vi thiêu nuoc tai dông bang sông cuu long 5) Xi nghiêp tu nhân bi pha san vi COVID, nguoi thât nghiêp không co su tro giup cua bon VC dôc tài và tham nhung 6) Dich COVID cua TC và nguoi tàu di cu lan tràn tai VN làm cho cuôc sông dân viêt bât ôn 7) Tiên luong lao dông thâp, gio lao dông qua dài trong ngày, gây anh huong sâu dên suc khoe cua công nhân, nông dân (VC không quan tâm)

 • Luyen Tran
  Luyen Tran2 tháng trước

  Nói đi nói lại cụng là qua thằng trường quốc cụng ko làm dc gì nó to mồm lm gì

 • Tom Raider
  Tom Raider2 tháng trước

  Tren the gioi ko co thang My, viet nam va cac nuoc khac se bi bon trung quoc, Nga, muslim hoi giao xam luoc het roi !

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Mây thang viêt gian, làm tuyên giao cho VC và TC chi biêt an do, noi phét dê kiêm vài triêu dông môt thang chi du suc sông câm cu qua ngày, trong khi do mây thang dâu nao, chung cuop dât, danh thuê, tham nhung tài san quôc gia, chung o nhà cao cua rông, an sung mac suong, con cai chung no di du hoc, mua quôc tich nuoc ngoài. _Bon tuyên giao là lu cho doi, sông kiêm doa dây mà không biêt phân, chi biêt sua ngày sua dêm voi bô nao trông rông.

 • Cường Nguyễn
  Cường Nguyễn2 tháng trước

  Binh luan rat hay v n phai lam gi ?...

 • Trường Mầm Non Hoa Hồng
  Trường Mầm Non Hoa Hồng2 tháng trước

  Bậc thầy phân tích tình hình thế giới. Việt Nam may mắn có những nhà phân tích chính trị như vậy.

 • anh phú
  anh phú2 tháng trước

  Nói thì hay lo bàn lung tung còn biển đảo thì cứ để cho trung quốc sang lấn chiếm hoành hành !

 • Tu Trân
  Tu Trân2 tháng trước

  Thời ngày xưa ta chưa biết gì về công nghệ mà vẫn đánh bại được các cường quốc . Nhân tài vn ko thiếu chú nói mới mặt nổi còn mặt chìm thì vẫn là lời thắc mắc với tq vì chúng ko biết ta đang có kế hoạch gì

 • HD Television
  HD Television2 tháng trước

  - ĐÁNH RƠI BÓP MẤT BÓP - BÓP RƠI... Rơi lệ ae a ! 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐨́ Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐫𝐨̛𝐢 𝟏 𝐜𝐚́𝐢 𝐛𝐨́𝐩: Trong Bóp Có 𝐂𝐌𝐃𝐍 mang tên " 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐇𝐮𝐚̂𝐧" + Giấy tờ xe Ex 150, bằng lái .... 2 thẻ ATM & 1 thẻ Tín Dụng ... 𝐕𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟏𝟖𝐡 𝟑𝟎𝐩 - 𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎𝐩 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟖/𝟏1/𝟐𝟎𝟐𝟎. 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐇𝐨𝐚́ 𝐚𝐧 ->>> 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧, 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀, Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢. Trên đường Nguyễn Ai Quốc. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧 𝐋𝐚̣𝐢 - 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 & 𝐯𝐚̀ 𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐓𝐚̣.... và nhờ ae bb chia sẽ g… Xem thêm

 • quang vũ
  quang vũ2 tháng trước

  hay thế .

 • Hoang Sơn
  Hoang Sơn2 tháng trước

  Nó chiếm mất rồi

 • ShanShan
  ShanShan2 tháng trước

  Hay

 • Hải Trần
  Hải Trần2 tháng trước

  Tjê mà đôi khi vẫn bị nó chơi cho nhát nào gần chết nháy đó ví du đ ừng sắt cát l hđ

 • Long Pham
  Long Pham2 tháng trước

  Bon ta quyen la tay sai .so dcs tc ba tau chec no doi bang moi gia phai gom de cong nap cho dcs tc cho no an no .de roi no danh cuop bd vn va giet ngu dan vn ngoai bd .tbd .chu dong bao vn chan duoc huong loi ich gi ......dung giao dieu xao tra de lua bip dan toc vn nua .hoi bon tay sai han nguy dung lua dao xao tra nua .khong ai tin vao bon may nua dau ....

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Co nhiêu diêu thây truoc mat tu ngày này qua nam kia mà co nguoi chua sang mat ra. _Bon VC là lu an do noi phet, sao tra thông tin dê tuyên truyên luà dân _VC chi biêt dàn ap, cuop boc tài san, dât dai cua dân và chém giêt lân nhau dê tranh quyên doa loi, dê mac cho dân tihn doi khô, than ao kêu la _Khi nuoc VN nghèo là do lu VC dôc tài cai tri, bon ngu dôt, tàn ac. _Nguoi khôn phai bo nuoc VN ra di vi khao khac tu do, tranh dàn ap và doi khô _Viêt kiêu và nhung nguoi di hop tac lao dông, làm viêc cuc khô dành dum tiên goi dô 17 ty DOLA dê giup do nguoi thân và phat triên kinh tê VN _Nguoi VN, da an BOBO, khoai mi, khaoi lan, rau muôn, sài sô nhu yêu phâm, sông câm tù tai VN vi mât tu do là do bon VC bu bô cho TC cuop chinh quyên, _Gio dây dân viêt phai sông kiêm nô lê cho TC

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Chu nghia CS, là môt "hê thông cai tri tàn bao, vô công ly"; ke hiêu biêt, khang nghi bi tiêu diêt, ke ngu dôt bi luà dôi, ke luà lôc, luôn lach lai lên luong lên chuc. Dông chi VC giêt hai lân nhau dê tranh quyên doat loi, cuop boc, truc loi tài san quôc gia. hon nua nhâ tài VN không duoc quyên ung cu, vi VC dôc tài toàn tri. _Da là VC thi không co thang nào tôt, vi cai hê thông CAI TRI tàn bao, vô công ly cua chinh no giêt chung no mà thôi. _Lu VC bung bô cho TC "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai bi tiêu diêt vi tu do, âm no, hanh phuc cho dân viêt. _Bang co lich su : _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê (sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Long Pham
  Long Pham2 tháng trước

  Be lu ta quyen vn bi giac tc ba tau chec danh pha suot tu nam 1975 cho den nay ma be lu ta quyen van chua bo ra ma van cu nam nieu loi keo giac tc kiem lkiem bo ma liem . Tai sao giac cuop tc ba tau chec cuop giet khung bo pha hoai dat nuoc vn pha hoai kinh te vn .chiem lanh tho vn va chiem bd cua vn ma be lu ta quyen van ton tho thang dcs tc ba tau chec la thang luu manh du dang .ca tg ai ai cung so va ngan ngua .con rieng be lu ta quyen vn van ton tho tc ba tau chec ve 16 diet va 4 giet cua thang trong lu no hop tac va ky voi be lu dcs tc de dem ve vn hanh ha dan toc vn nhu vay la sau .......qua tham nhung .vo vet trong dat nuoc vn .an tren xuong mao cua ca dan toc vn .roi se mat nuoc va toc toc vn se ai mai lam no le cho giac tc ba tau chec ma thoi ......co ai con tin va nghe loi noi cua be lu bon bua liem vn nua..... K.h.o.n.g......toi qua cam tuc nen bam phim de noi len su uon hen cua che do ta quyen vn ......lien hiep voi giac tc ba tau chec la ban nuoc la tu sat...... China get out of vn.....

 • thảo Mai
  thảo Mai2 tháng trước

  Đúng là phân tích quá hay, mình là dân việt nên hiểu tình hình hiện nay, chứ nghe vài ba thông tin chung chung, ko chính cống là trách nhầm đảng

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Chu nghia CS, là môt "hê thông cai tri tàn bao, vô công ly"; ke hiêu biêt, khang nghi bi tiêu diêt, ke ngu dôt bi luà dôi, ke luà lôc, luôn lach lai lên luong lên chuc. Dông chi VC giêt hai lân nhau dê tranh quyên doat loi, cuop boc, truc loi tài san quôc gia. hon nua nhâ tài VN không duoc quyên ung cu, vi VC dôc tài toàn tri. _Da là VC thi không co thang nào tôt, vi cai hê thông CAI TRI tàn bao, vô công ly cua chinh no giêt chung no mà thôi. _Lu VC bung bô cho TC "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai bi tiêu diêt vi tu do, âm no, hanh phuc cho dân viêt. _Bang co lich su : _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê (sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Hậu Nguyễn
  Hậu Nguyễn2 tháng trước

  Mong ae nghe duoc video nay, cung Tay tray ,Hang trung quoc

 • Hang nguyen thi
  Hang nguyen thi2 tháng trước

  kiểu gì và muôn đời trung quốc không bao giờ tốt với nước nào cả*

 • Hiep Hoang
  Hiep Hoang2 tháng trước

  nói để phách vị đường lối hướng đi của trung mỹ với khu vực. chứ nói chuyện với mấy ông CA như vịt nghe sấm

 • Hiep Hoang
  Hiep Hoang2 tháng trước

  nói vậy có đụng chạm đến đường lối chính sách của lãnh đạo vn với bạn 4 tốt 16 chữ vàng không

 • Minh phuong Truong

  Minh phuong Truong

  Tháng trước

  Vàng ko bằng kim cương nh!

 • Uy Vũ Trần
  Uy Vũ Trần2 tháng trước

  Không có bom nào giết được lòng yêu nước và chí căm thù của một dân tộc

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Chu nghia CS, là môt "hê thông cai tri tàn bao, vô công ly"; ke hiêu biêt, khang nghi bi tiêu diêt, ke ngu dôt bi luà dôi, ke luà lôc, luôn lach lai lên luong lên chuc. Dông chi VC giêt hai lân nhau dê tranh quyên doat loi, cuop boc, truc loi tài san quôc gia. hon nua nhâ tài VN không duoc quyên ung cu, vi VC dôc tài toàn tri. _Da là VC thi không co thang nào tôt, vi cai hê thông CAI TRI tàn bao, vô công ly cua chinh no giêt chung no mà thôi. _Lu VC bung bô cho TC "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai bi tiêu diêt vi tu do, âm no, hanh phuc cho dân viêt. _Bang co lich su : _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê (sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Phat Vu van
  Phat Vu van2 tháng trước

  Quá hay và ý nghĩa thật là tuyệt vời

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Co nhiêu diêu thây truoc mat tu ngày này qua nam kia mà co nguoi chua sang mat ra. _Bon VC là lu an do noi phet, sao tra thông tin dê tuyên truyên luà dân _VC chi biêt dàn ap, cuop boc tài san, dât dai cua dân và chém giêt lân nhau dê tranh quyên doa loi, dê mac cho dân tihn doi khô, than ao kêu la _Khi nuoc VN nghèo là do lu VC dôc tài cai tri, bon ngu dôt, tàn ac. _Nguoi khôn phai bo nuoc VN ra di vi khao khac tu do, tranh dàn ap và doi khô _Viêt kiêu và nhung nguoi di hop tac lao dông, làm viêc cuc khô dành dum tiên goi dô 17 ty DOLA dê giup do nguoi thân và phat triên kinh tê VN _Nguoi VN, da an BOBO, khoai mi, khaoi lan, rau muôn, sài sô nhu yêu phâm, sông câm tù tai VN vi mât tu do là do bon VC bu bô cho TC cuop chinh quyên, _Gio dây dân viêt phai sông kiêm nô lê cho TC

 • Phúc Vũ
  Phúc Vũ2 tháng trước

  85% các nước phát triển kinh tế tốp đầu thế giới là đồng minh của Mỹ nếu Mỹ có thể kêu gọi được đồng minh thì tq toi

 • Phúc Vũ
  Phúc Vũ2 tháng trước

  Nguyên chính là vn nghèo quá

 • Nguyen Huu Tien
  Nguyen Huu Tien2 tháng trước

  Nói thì hay, nhưng lúc này cần làm như Đài Loan. Máy bay Tàu Cộng vào không phận ĐL, thì họ đưa máy bay lên ngăn chận, xua đuổi ngay.

 • TRẦN CÔNG CHUNG
  TRẦN CÔNG CHUNG2 tháng trước

  Nói thẳng: Kinh tế VN còn phụ thuộc vào TQ, TQ đóng tất cả cửa khẩu là dân VN khốn khổ. Nên Chính phủ biết sự gây hấn, leo thang, chiếm đoạt biển đảo đấy nhưng cũng phải vừa đấm vừa xoa, vừa hữu nghị vừa hòa bình.

 • Phuongnhu Dao
  Phuongnhu Dao2 tháng trước

  Những thằng phản động ...hay những kẻ nói xấu đất nước, hãy vào đây vểnh lỗ tai trâu mà nghe việt nam ta bảo vệ và giữ nước như nào

 • khicon lonton
  khicon lonton2 tháng trước

  37:28 cô xinh quá :x

 • Chaozgoat
  Chaozgoat2 tháng trước

  Bon trung quoc no thay Viet nam cu minh thinh hoai ho tuong Viet nam so no roi no tan cong Toi

 • Chaozgoat
  Chaozgoat2 tháng trước

  Um may ong cu binh tinh va binh thuong ma kg chiu duoi bon trung quoc ra thi cho coi bon no Tierp tuc lan ac Viet nam cang ngay cang nhieu ne

 • Linh H Le
  Linh H Le2 tháng trước

  T À O L A O tào lao vừa thui, Okinawa và Đài đều có tên lửa hạt nhân dùi ạ K tính đảo Garcia à?

 • dung dung

  dung dung

  2 tháng trước

  Bố láo bố toét

 • Tuan Bui
  Tuan Bui2 tháng trước

  Thế là 50% phần trăm tài nguyên đường vẫn chuyển biển ra bắc và Hoàng Sa đã bị chục chặn

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Mây thang viêt gian, làm tuyên giao cho VC và TC chi biêt an do, noi phét dê kiêm vài triêu dông môt thang chi du suc sông câm cu qua ngày, trong khi do mây thang dâu nao, chung cuop dât, danh thuê, tham nhung tài san quôc gia, chung o nhà cao cua rông, an sung mac suong, con cai chung no di du hoc, mua quôc tich nuoc ngoài. _Bon tuyên giao là lu cho doi, sông kiêm doa dây mà không biêt phân, chi biêt sua ngày sua dêm voi bô nao trông rông.

 • Tuan Bui
  Tuan Bui2 tháng trước

  Hoàng Sa đã bị chiếm

 • Hej Hi
  Hej Hi2 tháng trước

  Dung Cam la quan trong

 • Hej Hi
  Hej Hi2 tháng trước

  Bon trung quoc no von la nhu vay neu ai cuong thi no so neu ai so thi no an hiep

 • Hej Hi
  Hej Hi2 tháng trước

  Toi nghe ong noi giong nhu la Viet nam nhuon trung quoc y het, Theo Toi nghi Viet nam kg nen nhuoc truoc trung quoc ! Vi bon trung quoc no rat tham lam neu ai ma nhuon no thi no duoc nuoc lan Toi

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  Tháng trước

  _Thang Nguyên phu Trong cung dông bon VC, da ban nuoc cho TC tu lâu. Trong lu muôn ha thang Nguyên tân Dung và dông bon, chi co cach duy nhât là giao nôp hô so mât cua VC cho TC, dê TC tiên viêc ha thu nhung dông chi cua no và duoc ngôi môt dich hai ghê "Bi thu dang + Chu tich nuoc", thang Trong lu qua gia, bât luc, bât tài, nhung tham quyên; Trong lu, dong ho và bè dang cua no se dên tôi truoc dân tôc VN môt ngày không xa. Bang chung lich su, VN mât chu quyên : 1_ Biên gioi VN không duoc dong cua vào mua dich COVID-19 VU HAN khi chua duoc lênh cua thang TC, Tâp cân Binh, VN mât chu quyên rôi. 2 _ Bon Công an TC o khap noi trong bô Công an, bô chinh tri, bô quôc phong cua VC, hon nua thang Tô Lâm là môt tay sai ban nuoc da giêt chêt dông dang cua minh là Cu Kinh tai Dông Tâm, cuu chu tich nuoc Trân dai Quang và sang Duc bât hop phap dê “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh dê dành vi tri Trùm CA ban nuoc hai dân. 3 _Tât ca nhung công trinh xây dung lon hoac khai thac tài nguyên quôc gia, diêu phai giao nôp cho nhà thâu TC. 4 _ Nhung vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam phai giao cho TC trong 99 nam, không diêu kiên, dê cho TC thành lâp luc luong quân dôi tai 3 vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam dê tiên viêc dàn ap dân viêt yêu nuoc tu moi ngo ngach. 5 _ Trao dôi hàng hoa giua VN / TQ, tham thung ngân sach (lê thuôc kinh tê, hàng hoa bi em gia). 6 _ Biên gioi và hai dao cua VN, TC thâu tom, dàn ap, giêt hai dân chài hon 10 nam nay, mà VC không dam kiên và không bao vê dân VN, nhu vân lanh luong tu tiên thuê lây cua dân (VC hèn voi giac mà ac voi dân). 7 _ Nhung nguoi VN yêu nuoc chông TC dêu bi tu tôi dài han, tra tân da man rôi dem trao dôi chinh tri. Dân viêt bi bich mat, bich tai, khoa hong, troi tay, nhu ke mu di trong bong tôi, bât tài, bât luc. Hon nua, VC con dê cho bô chinh tri và luc luong quân dôi cua TC dong tai 3 vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam dê tiên viêc dàn ap dân viêt yêu nuoc tu moi ngo ngach.

 • BTL86 - CTCKGM
  BTL86 - CTCKGM2 tháng trước

  👍👍👍

 • phuong tran dinh
  phuong tran dinh2 tháng trước

  Con nguoi chung ta tư lam khô chinh minh.

 • hoang vuong
  hoang vuong2 tháng trước

  Đúng là viên chiến lược có khác ko bao giờ làm nhân dân thất vọng

 • Huấn Nguyễn
  Huấn Nguyễn2 tháng trước

  Rất đã khi nghe xong cám ơn !

 • NgocPebble
  NgocPebble2 tháng trước

  Noi chuyen rat la hay. Great stuff. I really like your channel Cuong Le Tv. Xin hoi ten cua nguoi noi chuyen hom nay la gi?

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Co nhiêu diêu thây truoc mat tu ngày này qua nam kia mà co nguoi chua sang mat ra. _Bon VC là lu an do noi phet, sao tra thông tin dê tuyên truyên luà dân _VC chi biêt dàn ap, cuop boc tài san, dât dai cua dân và chém giêt lân nhau dê tranh quyên doa loi, dê mac cho dân tihn doi khô, than ao kêu la _Khi nuoc VN nghèo là do lu VC dôc tài cai tri, bon ngu dôt, tàn ac. _Nguoi khôn phai bo nuoc VN ra di vi khao khac tu do, tranh dàn ap và doi khô _Viêt kiêu và nhung nguoi di hop tac lao dông, làm viêc cuc khô dành dum tiên goi dô 17 ty DOLA dê giup do nguoi thân và phat triên kinh tê VN _Nguoi VN, da an BOBO, khoai mi, khaoi lan, rau muôn, sài sô nhu yêu phâm, sông câm tù tai VN vi mât tu do là do bon VC bu bô cho TC cuop chinh quyên, _Gio dây dân viêt phai sông kiêm nô lê cho TC

 • Thanh Nguyen Van

  Thanh Nguyen Van

  2 tháng trước

  Đây là 1 phần của bài giảng chính trị ko đơn thuần là nói chuyện đâu.

 • Khan Gengis
  Khan Gengis2 tháng trước

  Viện trưởng gì mà dốt nát, tâm thần cỡ này.

 • Thanh Nguyen Van

  Thanh Nguyen Van

  2 tháng trước

  Nghe bạn nói cũng biết bạn giỏi rồi

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Lu VC bung bô cho TC "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai bi tiêu diêt vi tu do, âm no, hanh phuc cho dân viêt. _Bang co lich su : _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê, sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Vương Trần
  Vương Trần2 tháng trước

  Người quay phim dở quá , không đưa máy quay đến đúng các chổ đang chỉ dẫn

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Lu VC bu bô cho TC "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai bi tiêu diêt vi tu do, âm no, hanh phuc cho dân viêt. __Bang co lich su : _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê, sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Duy Khanh Ngo
  Duy Khanh Ngo2 tháng trước

  LŨ ĂN HẠI ĐÁI NÁT BA ĐÌNH LÀM ĐƯỢC GÌ CHO NỀN VĂN MINH TIẾN BỘ CÔNG BẰNG DÂN CHỦ CỦA DTVN

 • Peter Molnár
  Peter Molnár2 tháng trước

  Ứ ừ, em chã chịu đâu, bala bala... em tuyệt vọng quá huhu, giả miền nam cho em đi bu Pháp, thầy Mỹ ơi huhu... Tháng 3 năm 2008, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã nói: "Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ trượt xuống thứ hạng của một (thế giới) quyền lực thứ ba" Người tiền nhiệm của Chirac, cựu tổng thống François Mitterand đã tiên tri từ năm 1957 rằng: "Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ không có lịch sử trong thế kỷ 21" Dù rằng, đây đó ở Việt Nam lại vẫn có những kẻ tiến hóa ngược, mong “độc lập từ trên trời rơi xuống”, hậu sinh được thừa hưởng nền độc lập tự do lại dám phán xét cha ông và cả dân tộc rằng đã… “đuổi đi 2 nền văn minh”! Nguồn nước ngoài. tuanbaovannghetphcm.vn/60-nam-doc-lap-chau-phi-van-la-con-bo-sua-nuoi-beo-nuoc-phap-so-514/

 • Tô Thanh Tâm
  Tô Thanh Tâm2 tháng trước

  Thời kỳ cận diệt vong

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Chu nghia CS, là môt "hê thông cai tri tàn bao, vô công ly"; ke hiêu biêt, khang nghi bi tiêu diêt, ke ngu dôt bi luà dôi, ke luà lôc, luôn lach lai lên luong lên chuc. Dông chi VC giêt hai lân nhau dê tranh quyên doat loi, cuop boc, truc loi tài san quôc gia. hon nua nhâ tài VN không duoc quyên ung cu, vi VC dôc tài toàn tri. _Da là VC thi không co thang nào tôt, vi cai hê thông CAI TRI tàn bao, vô công ly cua chinh no giêt chung no mà thôi. _Bang co lich su : _N.P. Trong (bi dâu dôc, tàn phê, sông dau don tung ngày) _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc) _N.B. Thanh / T.D. Quang......... (bi dâu dôc Virus la) _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ........... (tù tôi muôn nam) _Lê hai An................................... (nhay lâu tu sat) _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Mây thang viêt gian, làm tuyên giao cho bon VC và TC chi biêt an do, noi phét dê kiêm vài triêu dông môt thang chi du suc sông câm cu qua ngày, trong khi do mây thang dâu nao, chung cuop dât, danh thuê, tham nhung tài san quôc gia, chung o nhà cao cua rông, an sung mac suong, con cai chung no di du hoc, mua quôc tich nuoc ngoài. _Bon tuyên giao là lu cho doi, sông kiêm doa dây mà không biêt phân, chi biêt sua ngày sua dêm voi bô nao trông rông.

 • Văn Cấp Nguyễn
  Văn Cấp Nguyễn2 tháng trước

  Trung quốc là một nước mà việt nam ko bao giờ được coi là nước xóm riềng tốt đẹp, mà xác định sống chung với thằng bẩn bụng

 • Phan Văn Bình
  Phan Văn Bình2 tháng trước

  Phân tích dở chẳng có lợi gì cho Việt Nam, giống như đi tuyên truyền cho Trung Quốc .sao không làm chương trình Trung Quốc cướp hết biển đảo bây giờ chúng ta nên làm sao ...mà cứ huyên thuyên...

 • SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
  SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG2 tháng trước

  Rất ý nghĩa

 • Cường Nguyễn Xuân
  Cường Nguyễn Xuân2 tháng trước

  Tự nhiên nó tài trợ , không ai cho không ai cái j đâu

 • Cường Nguyễn Xuân
  Cường Nguyễn Xuân2 tháng trước

  lại mắc mưu trung cộng đến nơi rồi

 • hung Anh
  hung Anh2 tháng trước

  Quá hay

 • Kim Nguyet
  Kim Nguyet2 tháng trước

  Biết dịch biết ta trăm trận trăm thắng wa chuẩn Việt Nam nabowan

 • Phuc Nguyen
  Phuc Nguyen2 tháng trước

  Ông nước ngoài lồng ghép video clip họp Đảng.. vl thật...

 • Truc Lanh

  Truc Lanh

  2 tháng trước

  Mày mù màu à ko biết đâu là người Việt nữa à

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  _Co nhiêu diêu thây truoc mat tu ngày này qua nam kia mà co nguoi chua sang mat ra. _Bon VC là lu an do noi phet, sao tra thông tin dê tuyên truyên luà dân _VC chi biêt dàn ap, cuop boc tài san, dât dai cua dân và chém giêt lân nhau dê tranh quyên doa loi, dê cho dân tihn doi khô than ao kêu la _Khi nuoc VN nghèo là do lu VC dôc tài cai tri, bon ngu dôt, tàn ac, nguoi khôn phai bo chay vi khao khac tu do, tranh dàn ap và doi khô _Viêt kiêu và nhung nguoi di hop tac lao dông, làm viêc cuc khô dành dum tiên goi dô 17 ty DOLA dê giup do nguoi thân và phat triên kinh tê VN _Nguoi o VN, da an BOBO, khoai mi, khaoi lan, rau muôn, sài sô nhu yêu phâm, sông câm tù tai VN vi mât tu do là do bon VC cuop chinh quyên

 • Trung Nghia Chapuis
  Trung Nghia Chapuis2 tháng trước

  ​ @Peter Molnár _VC hêt thoi rôi, chang choi voi ai duoc, chi co biêt ham hiêp dân viêt mà thôi. _VC lu "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai du càng vi kiêp bu bô, an do, noi phét. _Dân viêt phai loai tru bon VC khoi quyên luc trong thoi gian toi dây, vi tu do, hanh phuc, âm no cho thê hê tuong lai.

 • Peter Molnár

  Peter Molnár

  2 tháng trước

  Ứ ừ, em chã chịu đâu, bala bala... em tuyệt vọng quá huhu, giả miền nam cho em đi bu Pháp, thầy Mỹ ơi huhu... Tháng 3 năm 2008, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã nói: "Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ trượt xuống thứ hạng của một (thế giới) quyền lực thứ ba" Người tiền nhiệm của Chirac, cựu tổng thống François Mitterand đã tiên tri từ năm 1957 rằng: "Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ không có lịch sử trong thế kỷ 21" Dù rằng, đây đó ở Việt Nam lại vẫn có những kẻ tiến hóa ngược, mong “độc lập từ trên trời rơi xuống”, hậu sinh được thừa hưởng nền độc lập tự do lại dám phán xét cha ông và cả dân tộc rằng đã… “đuổi đi 2 nền văn minh”! Nguồn nước ngoài. tuanbaovannghetphcm.vn/60-nam-doc-lap-chau-phi-van-la-con-bo-sua-nuoi-beo-nuoc-phap-so-514/

 • dauten nguyen

  dauten nguyen

  2 tháng trước

  Ai là dân việt với m vậy...1 mình m mà đòi đại diện dân việt cơ à...cười ỉa

 • Anh Tuấn Trần
  Anh Tuấn Trần2 tháng trước

  Mong chú khỏe

 • Lữ Phụ Tào
  Lữ Phụ Tào2 tháng trước

  Lung tung

 • Quang Nguyen
  Quang Nguyen2 tháng trước

  Rất thích nghe những chương trình như thế này ( hay và rất chuẩn ) . Luôn theo dõi . Thanks

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _VC hêt thoi rôi, chang choi voi ai duoc, chi co biêt ham hiêp dân viêt mà thôi. _VC lu "Hèn voi giac mà ac voi dân" phai du càng vi kiêp bu bô, an do, noi phét. _Dân viêt phai loai tru bon VC khoi quyên luc trong thoi gian toi dây, vi tu do, hanh phuc, âm no cho thê hê tuong lai.

 • Twice inVietNam
  Twice inVietNam2 tháng trước

  Lập luận rất chính xác. Dung là viện chien lược co khác

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Mây thang viêt gian, làm tuyên giao cho bon VC và TC chi biêt an do, noi phét dê kiêm vài triêu dông môt thang chi du suc sông câm cu qua ngày, trong khi do mây thang dâu nao, chung cuop dât, danh thuê, tham nhung tài san quôc gia, chung o nhà cao cua rông, an sung mac suong, con cai chung no di du hoc, mua quôc tich nuoc ngoài. _Bon tuyên giao là lu cho doi, sông kiêm doa dây mà không biêt phân, chi biêt sua ngày sua dêm voi bô nao trông rông.

 • Nghĩa Lê
  Nghĩa Lê2 tháng trước

  Ko đùa với việt nam đc đâu

 • Hữu Đỗ
  Hữu Đỗ3 tháng trước

  Viện có biết bao giờ cs Việt Nam sụp đổ ko vì chế độ này thối nát quá rồi ng dân biết rõ cs đã lừa bịp họ từ lâu rồi

 • Nguyenquoc Minh
  Nguyenquoc Minh3 tháng trước

  Bản chất chính của thế trận là các cường quốc chỉ giỏi xúi các quốc gia nhỏ thực hiện chiến tranh ủy nhiệm chứ khả năng chiến tranh Trung Mỹ khó xảy ra, vì vậy bất ổn biên giới Tây Nam là thực tế hơn so với đụng độ quân sự tại biển Đông.

 • Ha Vo
  Ha Vo3 tháng trước

  Dung la mot tiện sỹ 👍👍👍

 • Ha Vo
  Ha Vo3 tháng trước

  Hay👍

 • Tiến Nguyễn
  Tiến Nguyễn3 tháng trước

  Lam tướng thi ri công vi thương

 • Tuyến Nguyễn
  Tuyến Nguyễn3 tháng trước

  Ư

 • thanh phung
  thanh phung3 tháng trước

  Việt nam tuyệt vời

 • Thanh Nguyen
  Thanh Nguyen3 tháng trước

  Minh da xem hon 10 lan ma van muon xem. Rat hay va bo ich

 • Phuong Mai
  Phuong Mai3 tháng trước

  Cảm ơn bài phân tích rấ hay thấy rõ mưu đồ rât rất kinh khủng và thâm độc của trq

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Mây thang viêt gian, làm tuyên giao cho VC và TC chi biêt an do, noi phét dê kiêm vài triêu dông môt thang chi du suc sông câm cu qua ngày, trong khi do mây thang dâu nao, chung cuop dât, danh thuê, tham nhung tài san quôc gia, chung o nhà cao cua rông, an sung mac suong, con cai chung no di du hoc, mua quôc tich nuoc ngoài. _Bon tuyên giao là lu cho doi, sông kiêm doa dây mà không biêt phân, chi biêt sua ngày sua dêm voi bô nao trông rông.

 • Le xuan Anh
  Le xuan Anh3 tháng trước

  👍...Chơi với Trung Quốc luôn thiet về mình.... Mong lãnh đạo sáng suốt ...giờ là gần tháng 11/2020.rồi... Các nước đang chống lại Trung Quốc.... Và các cty Trung Quốc vào Việt Nam cần cân nhắc kỹ

 • Chính Phạm Đức

  Chính Phạm Đức

  2 tháng trước

  bạn lo làm ăn, đóng thuế cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho bà con,... chứ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở cái tầm rất cao rồi. Vừa rồi Tân thủ tướng Nhật sang Việt Nam - chứng tỏ vị thế của Việt Nam rất cao. Với Trung Quốc - vừa hợp tác vừa đấu tranh.

 • TAM LÃO
  TAM LÃO3 tháng trước

  Bây giờ mới tìm được một kênh VIpluss có thể tin tưởng được.. về Quân sự Việt Nam....

 • Phuong Mai

  Phuong Mai

  3 tháng trước

  Có lâu rồi mà bạn

 • Senpai Kojou

  Senpai Kojou

  3 tháng trước

  VnVIpluss nhé bạn

 • Data Visualization Channel
  Data Visualization Channel3 tháng trước

  *Thanks kênh nhé*

 • BA TIEN Vu
  BA TIEN Vu3 tháng trước

  Nhà phân tích TS Trần Việt Thái, khách mời quen thuộc của chương trình toàn cảnh TG trên vtv! Một số ND mang tính nội bộ nhà nước, public lên ntn có sao không?

 • Huyên Nguyễn Xuân

  Huyên Nguyễn Xuân

  3 tháng trước

  Lộ có chủ đích thì phải

 • cao hoàng
  cao hoàng3 tháng trước

  Hay quá

 • hong do
  hong do3 tháng trước

  d

 • Coi Tran
  Coi Tran3 tháng trước

  lý do cần tướng..tốt sẵn sàng hi sinh

 • Trung Nghia Chapuis

  Trung Nghia Chapuis

  2 tháng trước

  _Mây thang viêt gian, làm tuyên giao cho bon VC và TC chi biêt an do, noi phét dê kiêm vài triêu dông môt thang chi du suc sông câm cu qua ngày, trong khi do mây thang dâu nao, chung cuop dât, danh thuê, tham nhung tài san quôc gia, chung o nhà cao cua rông, an sung mac suong, con cai chung no di du hoc, mua quôc tich nuoc ngoài. _Bon tuyên giao là lu cho doi, sông kiêm doa dây mà không biêt phân, chi biêt sua ngày sua dêm voi bô nao trông rông.

 • nguyển hòa
  nguyển hòa3 tháng trước

  Bác phân tích quá chuẩn xác.

Kế tiếp