Mười Tôn Giả Đại Đệ Tử Của Đức Phật - Lê Sỹ Minh Tùng

Mười Tôn Giả Đại Đệ Tử Của Đức Phật - Lê Sỹ Minh Tùng
Tải Kinh, sách Phật học:
0) Kinh Pháp Cú - HT Thích Minh Châu
- Word: drive.google.com/file/d/15IQX...
- PDF: drive.google.com/file/d/1DhsR...
1) Kinh Vô Lượng Thọ:
- HT Thích Trí Tịnh dịch: drive.google.com/open?id=1WYG...
- Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, hán văn: drive.google.com/open?id=1tOW...
- Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, HT Thích Đức Niệm dịch: drive.google.com/open?id=11dI...
2) Kinh A Di Đà
- Hán văn, ngài Cưu Ma La Thập dịch: drive.google.com/open?id=1sIN...
3) Niệm Phật Thập Yếu - HT Thích Thiền Tâm (Rất hay, người tu Tịnh Độ nên lấy lời dạy trong sách làm đường hướng tu Niệm Phật thì sẽ rất hiệu quả):
- PDF: drive.google.com/open?id=18dS...
4) Ấn Quang Đại Sư văn sao tục biên:
- Quyển thượng: drive.google.com/open?id=17OG...
- Quyển hạ: drive.google.com/open?id=1yl7...
5) Văn phát nguyện sám hối oan thân trái chủ:
- Word: drive.google.com/open?id=1pAR...
- PDF: drive.google.com/open?id=1bvy...
6) Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_Chú giải
- Word: drive.google.com/open?id=1xqN...
- PDF: drive.google.com/open?id=1Ksd...
7) Đệ Tử Quy_Chú giải
- Word: drive.google.com/open?id=1qGt...
- PDF: drive.google.com/open?id=16CC...
---
Hoan nghênh chia sẻ, công đức vô lượng!
A Di Đà Phật.
chuaphapvan.com.vn/
---

NHẬN XÉT

    Kế tiếp