🔴Trực Tiếp Hẹn Hò ♥️🤣 Nàng SUNG SƯỚNG Vì Chàng Lao Vào Ôm Hôn Tới Tấp Ngay Khi Vừa Bấm Nút

Giải trí

🔴Trực Tiếp Hẹn Hò ♥️🤣 Nàng SUNG SƯỚNG Vì Chàng Lao Vào Ôm Hôn Tới Tấp Ngay Khi Vừa Bấm Nút
🔴Trực Tiếp Hẹn Hò ♥️🤣 Nàng SUNG SƯỚNG Vì Chàng Lao Vào Ôm Hôn Tới Tấp Ngay Khi Vừa Bấm Nút
🔴Trực Tiếp Hẹn Hò ♥️🤣 Nàng SUNG SƯỚNG Vì Chàng Lao Vào Ôm Hôn Tới Tấp Ngay Khi Vừa Bấm Nút
🔴Trực Tiếp Hẹn Hò ♥️🤣 Nàng SUNG SƯỚNG Vì Chàng Lao Vào Ôm Hôn Tới Tấp Ngay Khi Vừa Bấm Nút
🔴Trực Tiếp Hẹn Hò ♥️🤣 Nàng SUNG SƯỚNG Vì Chàng Lao Vào Ôm Hôn Tới Tấp Ngay Khi Vừa Bấm Nút
----------------------------------
PHỤ NỮ là để YÊU là kênh VIpluss giải trí chính thức do Công ty MCV Corporation sản xuất. Chúng tôi mong muốn đem đến cho người xem những KHOẢNH KHẮC quan trọng của một người phụ nữ từ khi TÌM ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ - LÀM NGƯỜI YÊU - LÀM VỢ - LÀM MẸ - LÀM CON DÂU. Để từ đó biết trân trọng những người phụ nữ xung quanh chúng ta.
-----
#PHỤNỮLÀĐỂYÊU #PHUNULADEYEU #BANMUONHENHO #BMHH
💎 Fanpage MCVMedia: mcvnetworks.net/FanpageMCV
🌐 Website: mcv.com.vn
Đăng kí theo dõi/Subscribe #MCVMEDIA: mcvnetworks.net/MCVMedia
-~-~~-~~~-~~-~-
© Các video trên kênh MCVMEDIA đã được đăng ký bản quyền với VIpluss. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
✖ Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.

NHẬN XÉT

 • Thuần Vũ Đình
  Thuần Vũ ĐìnhNgày trước

  6

 • Cuoc song o hoa ky hom nay
  Cuoc song o hoa ky hom nayNgày trước

  người ủng hộ kênh

 • Peter Tran
  Peter Tran2 ngày trước

  Nhin hinh hai dua hon nhau thay gom

 • hanhnguyenusa
  hanhnguyenusa2 ngày trước

  người ủng hộ kênh

 • van dinh
  van dinh2 ngày trước

  Bây giờ anh nắm cổ tay Anh hỏi câu ngày : có lấy anh không

 • Vu Nguyen
  Vu Nguyen6 ngày trước

  0384538644

 • Vu Nguyen
  Vu Nguyen6 ngày trước

  ❤❤ tim ban gai

 • Tịnh hà Lê
  Tịnh hà Lê6 ngày trước

  2 người dẫn chương trình đáng yêu quá

 • Thuy Pham
  Thuy Pham7 ngày trước

  Them đâu bảy kiếp

 • MELBOURNECITY墨爾本市澳大利亞和香港
  MELBOURNECITY墨爾本市澳大利亞和香港8 ngày trước

  Những người tu hành đã hết lòng vì đạo mà còn muốn thảo luận, thuyết giảng và cho rằng Phật dạy chúng sinh rằng con đường mà Phật muốn chúng sinh đi theo là sai lầm, tàn nhẫn vì những điều này. Nên học hiểu nó theo Phật để muốn chúng sinh noi theo, thật là sai lầm khó tin !!? Đức Phật không dạy những điều mà con người đã và đang làm về mặt sinh lý học! Chỉ có người mất trí mới đúng!!? Chỉ có các chuyên gia, chuyên gia trị liệu,mới có thể đáp ứng việc điều trị các bệnh tâm thần có hiệu quả ngăn ngừa và điều trị chúng. Nhưng không bao giờ một nhà sư lại nói năng bừa bãi, điên rồ như TNT đã làm trong buổi bàn giao của các Phật tử nơi đó!Và cho rằng Phật đã dạy và bảo chúng sinh thế nào là giao cấu. Ông sư này biết cái quái gì mà dám xả hơi để phát biểu trong giờ học về lời Phật dạy!!? Người tu sĩ này không biết gì về tác hại của việc quan hệ tình dục, lâu dần mắc nhiều bệnh như: Giang mai Hoa Liễu (người nhiễm HIV) qua tiếp xúc, liên hệ về vấn đề này không thể minh bạch! Nó chỉ là một tên điên, mất trí!!? Tôi là một tu sĩ Phật giáo tại gia (tôi cũng có thể mặc áo cà sa và không ai có thể cấm tôi mặc! Đây là quyền tự do của riêng tôi và không có gã tu sĩ trọc đầu nào nói rằng tôi không thể làm điều đó, nó quá xảo quyệt và đã vi phạm quyền tự do của chính tôi và tôi cũng có thể tố cáo anh ta là người thiếu tôn trọng, không được giáo dục tốt, không tôn trọng sự chính trực và thiếu chính trực !!?) Và tôi cũng là một bác sĩ chuyên về tâm sinh lý và thần kinh, ở Hồng Kông! Vậy mà tu sĩ tnt đó, ông nói năng bừa bãi quá, đức Phật dạy chúng sinh bừa bãi về quan hệ tình dục mà ông cho rằng đức Phật đã khuyên răn mọi người, vậy theo lời của ông, ông đã nói trong buổi lễ tu tập về giáo lý của đạo Phật !!? Vì vậy, nhà sư này là một quả mìn nổ từ từ mà không biết tự bao giờ, và thể hiện lòng từ bi là đỉnh cao của thế giới nhưng lại chuyên đi cướp của của một số người trong khi từ bỏ cuộc sống của mình cho tôn giáo và không muốn có tài sản riêng. Người theo đạo Phật mà chăm lo rèn luyện cho chính đạo để sớm lên cõi niết bàn của tất cả chư Phật trên cõi trời, hay nó sẽ trở về Diêm Vương sẽ sớm gọi ông và nó đã có tên trong danh sách rồi!!? The spiritual practitioners wholeheartedly want to discuss, lecture and assume that the Buddha teaches sentient beings that the path that Buddha wants sentient beings to follow is false, cruel for these things. Should learn to understand it according to Buddha to want sentient beings to follow, what an unbelievable mistake!!? The Buddha did not teach the things that people have been doing physiologically! Only insane people are right!? Only specialists, therapists, can respond to the treatment of mental illnesses effectively preventing and treating them. But never a monk would talk indiscriminately, crazy like TNT did during the handover of the Buddhists there! And suppose that Buddha taught and told sentient beings what to be sexually sexual. What the hell does this monk know that he dares to take a breather to speak in class about the Buddha's teachings!! This monk does not know anything about the harms of having sex, gradually suffers from many diseases such as: Syphilis Hoa Lieu (HIV-infected person) through contact, the relationship on this issue cannot be transparent! It's just a crazy, insane!!? I am a house Buddhist monk (I can also wear a robe and no one can forbid me from wearing! This is my own freedom and no bald monk says I cannot do it! That it's too cunning and has violated my own liberties and I can also denounce him as disrespectful, not well-educated, disrespecting integrity and lack of integrity!! ?) And I'm also a psychologist and neurologist, based in Hong Kong! Yet that monk, he spoke so indiscriminately, the Buddha taught beings indiscriminately about sexual intercourse that he said the Buddha had admonished everyone, so according to his words, he said at the ceremony Practicing Buddhist teachings !!? So this monk is a mine that explodes slowly without ever knowing himself, and shows compassion as the pinnacle of the world but specializes in robbing some while giving up his life for religion and do not want private property. A follower of Buddhism who cares for the right path to soon attain nirvana of all the Buddhas in heaven, or will it return to Pluto will soon call him and it is already on the list!! 修行者全心全意地想討論,演講並假設佛陀教導眾生,佛陀希望眾生遵循的道路是錯誤的,對這些事情是殘酷的。要讓佛陀按照佛陀學會理解它,真是一個不可思議的錯誤!? 佛陀沒有教導人們一直在做的生理上的事情!只有瘋子才對!只有專家,治療師才能對精神疾病的治療做出有效的預防和治療。但是,從來沒有和尚會胡亂講話,就像TNT在佛教徒移交時一樣瘋狂!並假設佛陀教給眾生性慾。這位和尚知道他怎麼敢喘口氣在課堂上談論佛陀的教義呢! 這位和尚對做愛的危害一無所知,通過接觸逐漸患上了許多疾病,例如:Syphilis Hoa Lieu(HIV感染者),在這個問題上的關係不可能透明!簡直太瘋狂了!! 我是家庭的和尚(我也可以穿長袍,沒有人可以禁止我穿!這是我自己的自由,沒有禿頭僧侶說我不能這樣做!那太狡猾了,侵犯了我自己的自由,我可以還譴責他為不尊重,沒有受過良好教育,不尊重正直和缺乏正直的人!!?) 我也是香港的心理學家和神經病學家!然而,這位和尚卻不加選擇地講話,佛陀不加選擇地教眾生關於性交的知識,以至於他說佛陀已經勸告了所有人,因此,按照他的話,他在儀式上說:“實踐佛法!!?” 因此,這個和尚是一個礦山,它在不知不覺中就慢慢爆炸,並表現出同情心作為世界的巔峰之作,但他擅長搶劫某些東西,同時為了宗教而放棄自己的生命,不想要私有財產。佛教的追隨者誰在尋找一條正確的道路,以期盡快獲得天堂中所有佛陀的必殺技,或者將返回冥王星,將很快給他打電話,而且已經在清單上了!!?

 • Mary Huynh

  Mary Huynh

  5 ngày trước

  H

 • Trầm Quý Võ Quốc
  Trầm Quý Võ Quốc9 ngày trước

  00 00

 • Hà Lê Thị
  Hà Lê Thị12 ngày trước

  Biết hát mà hát cái làm tui giật mình

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành .như Lai thọ ký u b c .an trụ sen hồng phủ ánh sáng như Lai đổi thân tươi đẹp trong sáng kim cương đầu đội anh minh đi mười phương pháp hóa hòa quang định .trang hoa mười phương tăng thiên tiên chua nhựt định minh . hết kiếp về cõi phụng phật pháp tiên chua thần thông tuệ tâm giới.chuc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành như Lai thọ ký u b c. Phủ ánh Quang Minh như Lai an quang đầu sắc đối thân đẹp trong sáng an chú sẽ hồng thân kim sắc kim cương trắng hoa pháp hao tien thiên chúa phật quang tâm giới tỏa ánh sáng . hết kiếp về cội phụng phật pháp .chúc toàn thể như trọn chúc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành như Lai thọ ký Nguyễn Kim phu ánh sáng quang minh như Lai đầu ấn rừng chủ sen hồng đổi thân tươi đẹp trong sáng hóa pháp Kim cương đi mươi phương trang hoa pháp và ánh sánh sanh đo vàng trắng thân kim sắc .đi mười phương hóa tăng định huệ .chúc an lạc hết kiếp về cõi phụng phật pháp chữa tiến thánh thần thông tâm giới.xhuc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành như lai thọ ký thật tuyệt vời hàng tien thiên chúa ánh sáng ánh Minh định tuệ huệ như Lai chúc an trụ sen hồng hóa kim thân trong sáng tươi đẹp tổng gia hết kiếp về cõi phụng phật pháp quý Minh định.chic an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành .như Lai thọ ký tập đoàn mặt x tổng hàng hạnh bồ tát vợ uy thi an trụ sen hồng ánh sáng xanh đỏ trắng đôi thân trong sáng tươi đẹp Kim cương đầu phủ anh Quang Minh như lai.di mười phương hóa trang pháp uy thiện thiên tiên phật pháp hành thân thông tuệ giới . hét kiếp về phụng phật pháp chữa tiến .chúc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành.nhu Lai thọ ký hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam toàn quốc hàng bồ tát hạnh lành . Phủ ánh quang minh định huệ hạnh lành.tru sen hồng đầu ấn Quang đối thân tươi đẹp trong sáng kim cương và ánh sánh xanh đỏ trắng hạnh hòa hoa hảo quang minh trụ ánh sáng thân trong sáng tươi đẹp .địa hóa pháp mười phương thiên tiên thánh chúa thiện thần thông Minh tuệ . đối vào kim cương. Gìn giữ thật tốt phát huy cao . Hết kiếp về phụng phật pháp Minh chua .chúc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Như Lai thọ ký hàng tình b m ... Anh định minh như Lai tuệ pháp quang minh nhật định . Đi khắp mười phương hóa pháp thân kim cương thần thông tâm định nhật kim cương . hết kiếp về cõi phụng phật pháp.chuc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành như Lai thọ ký hàng thiếu tướng trở xuống thiếu tá . Hàng họ minh định tuệ quang minh kim cương họ pháp nhato quang như lai an trụ sẽ các màu hữu vi diệu lực định lực kim cương đi mươi phương hoa tăng pháp giới tâm thiên thiên chúa thánh thiện thần thông tuệ pháp hoa . hết kiếp về cõi phụng phật pháp.chuc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành .như Lai thọ ký tổng quản đội anh sáng an trụ sen hồng đầu phủ đại lục kim cương hóa kim cương thân tươi đẹp trong sáng đại pháp tẩy lực lục Minh hạnh Quang thiện thiên tiên chua thành thánh thiện thần thông kim cương đi mười phương Pháp Hoa hoá độ tránh pháp . hết kiếp về cội phụng phật tien chúa anh minh.chuc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành.ngu Lai thọ ký tổng đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh . ánh sáng xanh đỏ trắng vàng hồng ân trụ Sen đầu phủ ánh sáng minh định tuệ huệ quảng minh như Lai đổi thân trong sáng tươi đẹp hòa kim cương phi tiên thiên chúa thiện Minh Đức phúc hữu thanh thánh thần định Minh Quang trú kim cương hoa pháp trang hoa dieu hòa hạnh .thân kim cương. Đi mười phương pháp giới hòa đang. Hết kiếp và phụng phật chúa thiện tiên thánh thần thông diệu lực .chúc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành như Lai thọ ký tổng cảnh sát Giao Thông. An chú sen hồng phủ ánh quang minh vương như Lai đổi thân tươi đẹp trong sáng tay pháp hoa đại lục l trang pháp định mình thân kim cương hoa Minh pháp mười phương tâm giới thiên tiên thánh thần thông . hết kiếp về cõi phụng phật pháp úy quang.chuc an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành an lành như Lai thọ ký như ý hết thảy an chú sen hồng xanh ánh sánh như ý bảo luận vương đầu phủ ánh sáng an quang minh định tuệ như Lai . cùng sen vàng an định thần kim sắc tươi đẹp ánh quang . Đi mười phương pháp giới thiên tiên thánh thiện thần thông tâm giới đối thân kim cương . hết kiếp về cõi phụng phật pháp .chúc toàn thể an lạc.

 • Khien Pham
  Khien Pham12 ngày trước

  Lành vẫn lành .như Lai thọ ký tổng nhóm hoài Linh cát tường. Phủ ánh sáng quang minh như Lai. Cộng ánh sáng trái tim đỏ vàng sanh an chủ sen hồng và ánh sáng xanh đỏ trắng đôi thân trong sáng tươi đẹp .kim cương pháp hoa hòa đầu vẫn quang minh trang hoa đi mười phương tiện chữa về phật pháp vô quý thì thiện thiên tiên giới mười phương Phật pháp hoa trang minh định tuệ huệ thiện thánh thiện tránh thần thông . hết kiếp về cõi phụng phật chúa . hết thảy gìn giữ thật tốt phát huy cao tuổi sáng mặt me.chuc an lạc.

 • Thi an Hoang
  Thi an Hoang18 ngày trước

  Co gai nao gặp được chu bo doi la phục tam doi do, vi ho da được huấn luyện tốt ky luật hay, khỏi lo gi ca, co chong bo doi la hanh diễn lam roi,

 • Xuan Duyen Hoang

  Xuan Duyen Hoang

  11 ngày trước

  F 8

 • Thi an Hoang
  Thi an Hoang18 ngày trước

  Các doi hen ho hom nay thật la de thường đặc biết la hai M C thật tuyệt voi,chức moi người nhiều sức khoe,luờn vui ve trong cuộc song,,

 • Sơn Tô

  Sơn Tô

  14 ngày trước

  6

 • to phan
  to phan27 ngày trước

  Cặp này kg lấy nhau thì coi như con nay bi ế vi hình ảnh của cô ả này câu mỏ với thằng kia . Nhưng người đàn ông đứng đắn kg ai rớ vô

 • Cuong Kim
  Cuong KimTháng trước

  Ông này hun kiểu gì thấy rê quá,,mớ đầu tiên mà hôn kiểu đó sau về làm vợ hỏi ai mà chịu nổi ,thật là thấy rợn người ,rê quá ,hìhi

 • Hoàng Nam Nguyễn

  Hoàng Nam Nguyễn

  7 ngày trước

  TV

 • Gấm Nguyễn

  Gấm Nguyễn

  9 ngày trước

  Phút thứ mấy v

 • Hanh Nguyen

  Hanh Nguyen

  10 ngày trước

  Y ,,t

 • Hanh Nguyen

  Hanh Nguyen

  10 ngày trước

  , , c,

 • Nghĩa Nguyễn

  Nghĩa Nguyễn

  10 ngày trước

  @Chanh Le v

Kế tiếp