Bắt được cá trê, cá dọn bể ngoài sông, động vật biển, tôm hùm, cua móng ngựa, cá đuối, bạch tuộc

hôm nay sẽ đi bắt cá trê ngoài bờ sông, và cá dọn bể - cá lau kính, cùng các loài động vật biển, tôm hùm, cá đuối

NHẬN XÉT

    Kế tiếp