Thành phúc đã tới nhà chú Ve Chai

Thành phúc đã tới nhà chú Ve Chai

Thành Phúc xin chào cả nhà

Thành Phúc xin chào cả nhà